ONZE SPEERPUNTEN

Hieronder volgen onze speerpunten, die we in het verkiezingsprogramma verder hebben uitgewerkt.

Eerlijk Leefbaar Stede Broec wil:

⇒1. Een nieuw groen park, evt. met speeltoestellen in Grootebroek.

Een eerlijke verdeling van parken en speeltuinen over de kernen van de

gemeente staat voorop.

⇒2. De Tongen ontwikkeld krijgen voor bv. het bouwen van woningen.

ELS wil dit graag combineren met het herstellen van één van de tongen. Doel is

educatieve en historische waarde uitdragen, maar ook voor de recreatieve en

toeristische vaart.

⇒3. Een eerlijke verdeling van de verkeersdoorstroming.

•De betreffende 30km. wegen moeten werkelijk zo ingericht worden. Versmallingen

worden aangebracht op de erg drukke en te snelle 30 km. wegen.

•Er komt alle aandacht voor een nieuwe noord zuid verbinding tussen Lutjebroek en

Hoogkarspel, in cofinanciering met de provincie voor de ontlasting van de wegen;

•Er wordt budget uitgetrokken voor de uitvoering van het Verkeersplan en voor de

wering van de geluidsoverlast van de N307;

•Het beloofde verkeerscirculatieplan voor landbouwverkeer en vrachtwagens

wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd;

•het parkeren in de oude kernen krijgt extra aandacht,

⇒4. Warme zorg voor de recreatie van jong en oud.

Zowel voor de verenigingen, alle dorpshuizen en voor de seniorenactiviteiten moet

voldoende budget blijven om elkaar te blijven ontmoeten.

Ook voor onze monumenten en cultureel erfgoed blijven we goed zorgen.

⇒5. Een Leefbaar Stede Broec door het verbeteren van het klimaat door het verminderen van de CO2 uitstoot. Dit o.m. door verduurzaming van huizen, bedrijventerreinen en gemeentelijke gebouwen. En door het aanbrengen van meer beplanting in de gemeente. Parkeerterreinen, bv. bij Streekhof, overkappen met zonnepanelen.

⇒6. Biodiversiteit is vooral herstel/verbetering van ecosystemen door gebruik van veel verschillende plantensoorten (bijenvelden) zowel hoog- als laagblijvend in plantsoenen. Natuurlijk waterbeheer. Toepassen van diverse boomsoorten en heggen en hagen als natuurlijke afscheiding. Er wordt in de groenstroken en parken blijvend gemaaid en afgevoerd.

⇒7. Het bewegen van alle leeftijden mensen stimuleren d.m.v. (gehandicapten) sport, dans, wandelen en fietsen. Beweging is cruciaal voor de gezondheid van mensen.

⇒8. Veilige losloopplaatsen voor honden in een eerlijke verdeling over de kernen.

Deze plaatsen worden voorzien van hondenpoepafvalbakken voorzien van papieren

zakjes (doggy bags).

⇒9. In alle bouwplannen meer betaalbare koopwoningen en huurwoningen bouwen voor starters, met het uitdrukkelijk behoud van de starterslening. Ook willen wij betaalbare levensloopbestendige woningen voor senioren, in het kader van de

doorstroming.  Flexibele woonvormen voor jongeren en starters. In de huidige woningnood is het noodzakelijk dat er (tijdelijke) extra woonvormen komen.

⇒10. Rond de beide stations in de gemeente meer woningbouw en daarin verweven extra groen ontwikkelen.

⇒11. Een veel beter groenonderhoud dan tot nu toe in de gemeente

realiseren, maar wel uitsluitend met ecologische bestrijdingsmiddelen.

⇒12. Een goed ondernemersklimaat in de gemeente, met goed uitgeruste

bedrijventerreinen en alle aandacht voor de ontwikkeling van fase 5 van Streekhof.

⇒13. Een leefbare samenleving waarin iedereen kansen krijgt en voor elkaar zorgt. De zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. Wie echt hulp nodig heeft, krijgt die van de gemeente. We zorgen goed voor onze minderbedeelden en mindervaliden.

⇒14. Goede en betaalbare zorg realiseren met een bezuiniging op het sociaal domein. De zgn. zorgcowboys die misbruik maken van de WMO en jeugdzorg gelden moeten geweerd worden. Goede zorg staat met stip voorop en vanwege de buitensporige uitgaven moet wellicht een ander systeem worden bedacht, zodat de mensen die het werkelijk nodig hebben de juiste en genoeg zorg krijgen.

⇒15. Het voortzetten van de pilot “Welzijn op recept” tussen huisartsen, Ons Stede Broec en de gemeente, om ervoor te zorgen dat in een vroeg stadium problemen worden herkend. Geen pilletje, maar levensvreugde!

⇒16. Een financieel gezonde gemeente, met een ruime algemene reserve.

Voorrang heeft achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen, gebouwen, riolen en gemeentelijk groen.

Als dit gerealiseerd is alle aandacht voor de doorvaarbaarheid in de gemeente.

⇒17. Lastenverlichting voor de inwoners van Stede Broec zodra dat mogelijk is.

⇒18. Fusie niet tot de eerste wens bestempelen, maar mocht dit nodig zijn, dan zijn we bereid tot discussie hierover. ELS wacht eerst het onderzoek van Stede Broec naar fusie of ontvlechting af vóór definitieve uitspraken te doen.

⇒19. Met de SED organisatie/medewerkers met de grootste

zorgvuldigheid omgaan. Wij denken/hopen dat het mogelijk is dat gedeeltelijke

ambtelijke samenwerking met buurgemeenten kan, op grote en specialistische

onderwerpen en in een gedeeltelijke eigen ambtenaren corps voor specifiek Stede

Broecse onderwerpen. Groot waar het moet, klein waar het kan.

⇒20. Participatie, informatie, communicatie, dienstverlening en maatwerk. Last but not least. Deze kernwaarden zijn de basis van alles wat met onze inwoners te maken heeft.