WONEN EN BOUWEN

Voorop: Stede Broec is een aantrekkelijke woongemeente en bestaat uit verschillende kernen met elk hun eigen karakter. Wij zijn voorstander van een gemêleerd woningaanbod in alle kernen en streven naar goed en betaalbaar wonen met aandacht voor alle doelgroepen op de woningmarkt (zoals starters, alleenstaanden, gezinnen en senioren). We bevorderen meer woningaanbod gelet op de diverse doelgroepen. Alle inwoners van Stede Broec moeten ook in de toekomst de ruimte krijgen om (naar eigen vermogen) betaalbaar te kunnen wonen.

Wij willen voldoen aan de woningbouwopgave nu en in de toekomst, waarbij we zoveel mogelijk het (huidige) groen willen behouden en uitbreiden. Daarnaast gaan we experimenteren met nieuwe vormen van woningbouw. Hier is ook plaats voor Tiny Houses, flexibel wonen, splitsen, aangepast wonen in kantoorgebouwen.

Daarbij zetten we samen met partners waar mogelijk in op het versnellen van woningbouw bv. door het plan Groot-Vriend in Lutjebroek. =>4 Rond de beide stations in de gemeente willen we meer woningbouw ontwikkelen en daarin verweven extra groen.

Dus iedereen kan wonen in Stede Broec?

De woningmarkt landelijk, dus ook in Stede Broec, loopt vast:

✔ starters hebben te weinig kansen op de woningmarkt;

✔ senioren die zorg nodig hebben, blijven in hun woning, want:

● er zijn te weinig levensloopbestendige (koop)woningen in de kernen en

● de doorstroming in de woningmarkt komt niet voldoende op gang.

Begin van de oplossing: flexibele en tijdelijke woonvormen voor starters

Met flexibele en tijdelijke woonsystemen willen we doorpakken. Zo geven we starters de kans zelfstandig woonervaring op te doen. Ook het transformeren van gebouwen biedt mogelijkheden. Denk hierbij aan startersappartementen bijvoorbeeld. Hierdoor halen we de druk van de ketel wat de urgente woningnood betreft.

De Startersleningen blijven behouden om de doelgroep starters enige kans op de oververhitte woningmarkt te bieden. Ook blijven we de zelfbewoningsplicht (opkoopbescherming) als zeer belangrijk item onderstrepen, commerciële uitbuiting is uit den boze.

Daarnaast komen we tegemoet aan de grote vraag naar woningen voor een redelijke prijs. Naast betaalbare koopwoningen willen we in de dorpen meer sociale en middeldure huurwoningen. Op deze manier bieden we realistische kansen aan doelgroepen die niet of moeilijk een hypotheek kunnen krijgen. Hierbij denken we aan starters, alleenstaanden, mensen met een beperkt inkomen of senioren met een klein pensioen. Dit is een grote groep inwoners.

In een leefbaar Stede Broec wordt aan iedereen gedacht.

Levensloopbestendige woningen houden mensen ‘thuis’

Door woningen levensloopbestendig te bouwen of te maken, blijven mensen langer in hun sociale omgeving ‘thuis’. Dit maakt de buurt hechter en bevordert de leefbaarheid.

De gemeente heeft aandacht voor doorstroming. Ouderen willen wellicht wel naar een andere (kleinere) woning of betaalbaar levensloopbestendig appartement maar dan moeten deze ook voorhanden zijn. Het Initiatief Woonschakel-gemeente-Omring ‘de zorgzame buurt’ maakt ouderenzorg klaar voor 2030. Om na te lezen: https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/zorgzame-buurt-toekomst-ouderenzorg-stede-broec

Woningsplitsing voor duurzaam woninggebruik

Woningsplitsing is duurzaam woninggebruik en kan starters een kans geven in hun geboorte- of woondorp te blijven wonen.

Mantelzorgwoningen worden toegestaan in bestaande woningen of bijgebouwen, in nieuwe bijgebouwen slechts als dit verplaatsbare (tijdelijke) units zijn.

Wonen in het buitengebied

Vrijvallende gronden in het buitengebied moeten niet op voorhand uitgesloten worden van woonfuncties. Waar mogelijk (onder behoud van het groen) kunnen we in het buitengebied op boeren/tuinders-erven passende en duurzame woningen bouwen.

Wij blijven particuliere initiatieven voor woningbouw stimuleren. De gemeente dient deze initiatiefnemers actief te ondersteunen.

Eerlijk Leefbaar Stede Broec vindt dat ruimtelijke ordening zich moet richten op mensen en dan vooral op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden in de regelgeving (‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’). Dat vraagt om ambtenaren die proactief zijn om in samenspraak met de burger op zoek te gaan naar oplossingen.

Beeldbepalende panden en historisch erfgoed

We bewaken dat ons historisch erfgoed niet verloren gaat en koesteren dit erfgoed. We denken dan bijvoorbeeld aan de beleving van straatbeelden en monumentale panden. De functie ambtenaar Cultureel Erfgoed blijft behouden. Hij/zij zal met Historische Vereniging Oud Stede Broec en de eigenaren in overleg dienen te treden om te bekijken hoe de monumenten en de culturele erfgoederen kunnen worden behouden.