VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

ELS gaat voor de verbetering van de leefbaarheid door:

▪ de infrastructuur opnieuw aan te pakken, er is namelijk alleen maar al jaren bijgebouwd zonder nieuwe  als zodanig in te richten wegen;

▪ de 30 km. wegen, zodat de snelheid fysiek verlaagd wordt voor gemotoriseerd verkeer. Dit is in het belang van de fietsers, E-bikers en inwoners met een booster;

▪ de hoeveelheid verkeer te verminderen door bv. het in gebruik nemen van de al bestaande ringweg om Stede Broec en inrijverboden in te stellen;

▪ het verkeerslawaai te verminderen;

▪ de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers.

Fietspaden

De gemeente dient een proactieve rol te vervullen als het gaat om samenwerking met instanties als het Martinuscollege en de basisscholen, sportverenigingen, bedrijven, ouderenbonden en VVN en de werkgroep Toegankelijk Stede Broec.

De inrichting van de weg en het fietspad moet dan ook zo zijn dat de weggebruiker wordt gestimuleerd zijn gedrag af te stemmen op de situatie waarin hij zich bevindt. De gemeente investeert in het zo verkeersveilig mogelijk maken van schoolroutes met aandacht voor parkeren nabij scholen. Snelheidscontroles binnen de bebouwde kom worden gericht ingezet om de verkeersveiligheid te vergroten.

Nieuwe noord-zuid verbinding

De aandacht voor de infrastructuur en de verkeersveiligheid staat hoog op de agenda. De discussie en besluitvorming daarover moet zo snel mogelijk worden afgerond. Toename van de verkeersdruk op de noord-zuid verbindingen en het lint door meer woningbouw moet voorkomen worden. De druk moet juist verminderd worden.

Uitgangspunt voor ons blijft het creëren van een nieuwe noord zuid verbinding tussen Lutjebroek en Hoogkarspel. Hierbij gaat het om de ontsluiting van Lutjebroek en de ontlasting van de verkeersdruk in de dorpen.

Voor wat betreft de nieuwe noord-zuid verbinding staat Eerlijk Leefbaar Stede Broec open voor gemeentelijke cofinanciering met de provincie.

Met andere woorden Eerlijk Leefbaar Stede Broec is bereid om flink financieel bij te dragen om de nieuwe noord-zuid daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen.

Verkeersplan en Verkeerscirculatieplan

Ook het Verkeersplan moet zo snel mogelijk in delen worden uitgevoerd en het Verkeerscirculatieplan moet zo snel mogelijk worden opgesteld en uitgevoerd.

Met dit plan kunnen we de druk en overlast op straten door zwaar (vracht) verkeer en landbouwverkeer verminderen. Ook willen wij in dit kader de capaciteit van de al bestaande ringweg benutten. Noord gaat via noord en zuid gaat via zuid.

Vervoer per spoor - een stimulans voor de economie

Eerlijk Leefbaar Stede Broec blijft nadrukkelijk aandacht vragen voor de ontwikkeling van de lijn Enkhuizen-Amsterdam. Een grote wens is hier een verdubbeling van het spoor en een nieuwe spoorlijn over de dijk naar Lelystad.  

De (buurt)busverbindingen van en naar de gemeente blijven in stand.

Toegankelijkheid - Stede Broec inclusief

Voor een goed, betrouwbaar en vooral veilig wegennet is het noodzakelijk dat onze bestaande wegen, fiets- en wandelpaden goed en tijdig worden onderhouden. Dit is vooral van belang voor fietsers (scholieren), wandelaars en gebruikers van een scootmobiel, rollator, rolstoel of door slechtzienden. Bij onderhoud moet de inrichting van het straatwerk hierop aangepast worden. De bereikbaarheid en het gebruik van openbare ruimten voor de

minder valide weggebruiker dient dan ook gegarandeerd te zijn. Wij willen hierbij overleggen met de werkgroep Toegankelijkheid.

Parkeren in de dorpen en bij Streekhof

In de oudere wijken is de parkeerdruk in de loop der jaren sterk toegenomen. Waar mogelijk, bv bij renovatiewerkzaamheden, moet door aanleg van extra parkeerplaatsen de parkeerdruk in een buurt verminderd worden.

Eerlijk Leefbaar Stede Broec wil ook dat het parkeren in het centrum van Stede Broec onderwerp van gesprek moet blijven. De winkeliers van Streekhof moeten te allen tijde mee kunnen doen als gesprekspartner en het parkeren rond ons mooie winkelcentrum blijft gratis.

Provinciale wegen -N307

Wij zetten nog steeds in op een plan voor verbetering van het leef- en woongenot rondom de N307. Deze weg zorgt voor veel geluidsoverlast in Stede Broec zuid.

ELS wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en in overleg met de provincie zorgt voor goede geluidswering.