ONZE SAMENLEVING =ZORG, WELZIJN, SPORT EN ONDERWIJS 

=>11 ELS vindt dat warme zorg de basis is van het welzijn van ieder mens.

Door de huidige economische omstandigheden (Coronacrisis) en de vergrijzing doen meer mensen een beroep op de zorg en het sociale vangnet van de gemeente. Eerlijk Leefbaar Stede Broec staat voor een politiek waarbij de gemeente haar inwoners stimuleert en ondersteunt om de regie over hun eigen leven in eigen hand te houden. Als dit echt niet lukt met hulp van de eigen omgeving helpt de gemeente via een direct loket: Ons Stede Broec. Eerlijk Leefbaar Stede Broec gelooft in de zelfredzaamheid van mensen. Mensen zelf zijn in veel gevallen beter en efficiënter in het bedenken van oplossingen dan de overheid. Dit moet wettelijk wel mogelijk zijn.

De zogenaamde zorgcowboys, de grootverdieners die misbruik maken van de zorggelden, moeten worden aangepakt. Zij maken de zorgkosten ook in Stede Broec onnodig hoog.

✔ Wij zijn er voor onze inwoners: Vanaf 2015 ligt de verantwoordelijkheid van zorg en met name de jeugdzorg bij de gemeente. Eerlijk Leefbaar Stede Broec onderschrijft het principe dat Ons Stede Broec het eerste aanspreekpunt is voor onze inwoners.

✔ Eerlijk Leefbaar Stede Broec vindt het belangrijk dat alle inwoners volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Alle kansen, ideeën en initiatieven om vereenzaming bij inwoners te voorkomen, dienen aangegrepen te worden.

✔ Voortzetting van de pilot "Welzijn op Recept" is ons streven. Deze samenwerking tussen huisarts, Ons Stede Broec en gemeente vangt de eerste problemen op. Geen pilletje, maar aandacht voor levensvreugde.

Probleembeschrijving

In het sociaal domein probeert men de nadruk te verleggen van curatie (oplossen als de problemen groot zijn) naar preventie (effectieve interventies voordat problemen groot zijn). Het meeste geld gaat nog steeds naar “de achterkant” en te weinig naar “de voorkant”. Het huidige zorgstelsel is op termijn niet meer betaalbaar.

Een aantal problemen op een rij:

✔ Er zijn in de toekomst minder zorgprofessionals voor de vraag;

✔ Veel mensen zijn te lang afhankelijk van specialistische hulpverlening;

✔ Er zijn te lange wachtlijsten voor jeugdhulp;

✔ Budgetten op jeugdhulp worden overschreden;

✔ Er is een enorme stijging van het aantal WMO-aanvragen;

✔ Het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt groeit.

Ouderenbeleid

De gemeente zal ouderen moeten ondersteunen in het zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Uitgangspunt hierbij is de woonwens van de ouderen waarbij tegelijkertijd aandacht is voor de financiële consequenties. Zelfstandig wonen mag nooit leiden tot eenzaamheid. Ouderenbeleid moet uiteraard blijven mits herijkt naar de huidige tijd! De zorg voor onze ouderen hoeft niet altijd te bestaan uit fysieke hulp. De gemeentelijke voorzieningen kunnen daarbij goede hulp bieden.

Zorg voor de jeugd

Goede jeugdzorg wil zeggen dat de jongere centraal staat in het beleid. Dat betekent bijvoorbeeld dat de zorg zo dicht mogelijk bij de jongere wordt georganiseerd, bij voorkeur in de eigen thuissituatie. De gemeente dient ervoor te zorgen dat er een goede samenwerking plaatsvindt tussen de scholen en de jeugdzorg.

Er dient ingezet te worden op preventie om kinderen buiten de jeugdzorg te kunnen houden. Te denken valt daarbij aan voorschoolse educatie op het kinderdagverblijf en jongerenwerk. Gezinnen met kinderen verdienen speciale aandacht in het armoedebeleid.

Eerlijk Leefbaar Stede Broec wil een kind pakket dat voorziet in de meest noodzakelijke behoeften voor levensonderhoud en meedoen in de samenleving.

Armoedebeleid en schulddienstverlening

De gemeente moet zich inzetten op het vroegtijdig signaleren van schulden en alert moeten zijn op het ontstaan van vroegtijdige betalingsachterstanden. Eerlijk Leefbaar Stede Broec vindt het onze maatschappelijke plicht om deze inwoners met schulden zodanig te ondersteunen zodat ze weer uitzicht krijgen op een beter bestaan.

Culturele voorzieningen

De gemeente Stede Broec bestaat uit 3 dorpen. Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel, ieder dorp heeft zijn eigen specifieke belangen en identiteit.

De dorpen hebben ook hun culturele- en basisvoorzieningen in de dorpshuizen. Hét Postkantoor, de Stek, de Wurf en het Verenigingsgebouw, wat moeten we zonder?

Een goed en gedegen subsidiebeleid is daarvoor een must. Er dient daarbij ruimte te zijn voor maatwerk. De verenigingen in de dorpen en alle dorpshuizen verdienen onze steun. Zij zijn van groot belang voor het behoud en verbetering van de leefbaarheid en gezelligheid.

Sport

=>12 Beweging is cruciaal voor de gezondheid van mensen. Dit moeten we stimuleren d.m.v. (gehandicapten) sport, dans, wandelen en fietsen.

Wij constateren dat het voor verenigingen steeds moeilijker wordt vrijwilligers in te zetten. Daardoor wordt het ook steeds moeilijker om financieel en met een goede bemensing een sportvereniging overeind te houden. De ondersteuning voor alle verenigingen blijft behouden.

Eerlijk Leefbaar Stede Broec zet zich in voor het behoud van het zwembad als een belangrijke voorziening binnen de gemeente Stede Broec, vooruitlopend op wellicht een centrale sportvoorziening in Grootebroek zuid/west op langere termijn.

Onderwijs

Eerlijk Leefbaar Stede Broec wil een goede start voor elk kind en wil daarom dat alle kinderen vanaf de geboorte gebruik kunnen maken van kinderopvang. Kinderen met verschillende achtergronden kunnen zo samen opgroeien.

Eerlijk Leefbaar Stede Broec wil dat de kinderopvang zoveel mogelijk geïntegreerd is binnen de basisscholen. Dan is er sprake van een IKC (Integraal Kind Centrum). Binnen een IKC kunnen alle kinderen van nul tot twaalf jaar terecht van ’s morgens tot 's avonds waar onderwijs en kinderopvang samen werken aan de ononderbroken ontwikkeling van kinderen. Eventuele leer- en ontwikkelingsproblemen worden vroegtijdig gesignaleerd en hierop kan dan meteen adequaat worden ingespeeld.

Op een IKC ontwikkelen kinderen zich, naast het reguliere onderwijs, op het gebied van sport, cultuur, creativiteit, techniek en maken kennis met natuur en duurzaamheid. Buitenschoolse opvang is binnen een IKC altijd mogelijk. Een IKC biedt een integraal dag arrangement waarin ook aandacht is voor bijvoorbeeld een gezonde leefstijl (tegengaan van obesitas).

Eerlijk Leefbaar Stede Broec wil met een integraal onderwijs huisvestingplan inzichtelijk maken welke scholen in de komende raadsperiode in aanmerking komen voor nieuwbouw. Eerlijk Leefbaar Stede Broec vindt het belangrijk dat onze kinderen onderwijs krijgen in kwalitatief goede schoolgebouwen waarin energiebesparende maatregelen, klimatologische omstandigheden (ventilatie i.v.m. Corona), akoestiek en onderwijskundige functionaliteiten de boventoon voeren.