DUURZAAMHEID EN BIODIVERSITEIT 

Écht groen als business model -Moeder Aarde heeft onze volle aandacht

Het terugdringen van de opwarming van de aarde heeft meerdere kanten. Enerzijds wordt deze opwarming veroorzaakt door de uitstoot van teveel CO2 maar zeker ook door het verdwijnen van groen en verharding door woningbouw, wegen, industrieterreinen, zonneweides enz.

Een aanpak die gericht is op het herstel van de bodem, de bescherming en het vergroten van de natuur en een aanpak die gezondheid voor mens en milieu centraal stelt, zal uiteindelijk veel meer klimaatwinst opleveren. Juist de initiatieven die daarop gericht zijn, verdienen een podium.

Biodiversiteit is vooral herstel/verbetering van ecosystemen door gebruik van veel verschillende plantensoorten (bijenvelden), zowel hoog- als laagblijvend in plantsoenen. Met natuurlijk waterbeheer.

Op gemeentelijk niveau beperkt onze invloed zich tot de lokale leefomgeving maar ook daarin is veel mogelijk. Om enkele mogelijkheden te noemen:

⇒Het verharden / verstenen beperken en indien nodig aanvullende groenvoorzieningen aanbrengen;

⇒Het maaibeleid aanpassen. Door grassen niet te maaien of maaisel niet verwijderen verstikt de ondergrond. Dus óf maaien en afvoeren óf andere grondbedekkers gebruiken;

⇒In vergunningaanvraag voor panden, hallen of parkeerterreinen voorwaarden opnemen over zonnepanelen, verhardingen en groenvoorzieningen;

⇒Zonneweides alleen toestaan als rekening wordt gehouden met biodiversiteit (zie voorwaarden rapport universiteit Wageningen);

⇒Open ruimtes en landbouwgrond voorzien van heggen, wallen, singels en bomen.

⇒Tuinafscheidingen zoveel mogelijk alleen d.m.v. heggen en hagen;

⇒Tuinverhardingen een max percentage van de hoeveelheid grond;

⇒Isolatiesubsidie met voorwaarden aan materiaalkeuze;

⇒Bouwvergunningen toetsen op materiaal en energiegebruik en zo nodig normen aanpassen;

⇒Concrete circulaire doelen benoemen voor het gemeentelijke inkoopbeleid;

⇒Alleen energie opwekken op plekken met voldoende vraag.

Initiatieven voor duurzaamheid/ energieopwekking die een ruimtelijke impact kunnen hebben, dienen goed afgewogen te worden. Eerlijk Leefbaar Stede Broec is terughoudend in de verdere of toekomstige realisatie van grote zonneparken.

Wel staan we achter zonnepanelen op te overdekken parkeerterreinen (bij Streekhof bijv.), gemeentepanden en bedrijfsdaken.

Het terugdringen van het gasgebruik betekent niet dat dat enkel zou moeten geschieden door alleen maar in te zetten op: “van het aardgas af”. We willen ook innovatieve ontwikkelingen rond het gebruik van o.a. waterstof als brandstof volgen.

Wij zijn verheugd over de plannen van het nieuwe kabinet om een miljardenfonds in te stellen om de klimaat- en stikstof crisis aan te pakken.

Initiatieven vanuit de gemeenschap die hun energie stoppen in duurzaamheidsprojecten en anderen initiatieven voor duurzaamheid verdienen onze steun. Goed voorbeeld doet goed volgen. Het succesvolle initiatief Buurtwarmte Enkhuizen waar restwarmte van Karel Bolbloemen wordt ingezet voor de verwarming van de huizen is zo’n goed voorbeeld.

Westfriesland moet ook een aandeel duurzame energie leveren voor de RES (Regionale Energiestrategie). Wij zijn voor toepassing van zonnepanelen op huizen, gebouwen, industrieterreinen en langs infrastructuur maar niet voor het opofferen van landbouw en natuurgronden als de andere mogelijkheden nog niet zijn benut. Zonneweides zijn voor ons alleen mogelijk als geen mogelijkheden meer zijn in de gebouwde omgeving en voldoende rekening wordt gehouden met biodiversiteit en kwaliteit van de bodem.  

Huishoudelijk restafval/zwerfvuil - circulaire economie

Grondstoffen zijn eindig. Ze worden schaars en dus duur of ze raken zelfs helemaal op.

Een van de manieren om dat tegen te gaan is hergebruik. Wij werken mee aan het realiseren van een circulaire economie. Dat betekent dat grondstoffen en producten opnieuw worden gebruikt. In een circulaire economie is geen sprake meer van afval maar van een gesloten kringloop van materialen.

Het is noodzakelijk dat het aanbieden van grof afval bij het aanbiedstation laagdrempelig is en het ophalen aan huis gratis blijft.