DIENSTVERLENING, OPENBAAR BESTUUR EN BURGERPARTICIPATIE

Onze gemeente heeft een dienstverleningsvisie. Daarin wordt ingegaan op o.a. afspraken op het gebied van bereikbaarheid (telefonisch, fysiek en digitaal) en een snellere en betere beantwoording van vragen. Vaak nog bereiken ons signalen die het beeld van onze mooie gemeente negatief beïnvloeden. Voor ons is een klantgerichte dienstverlening steeds belangrijker.

Het openbaar bestuur is voor ELS rechtvaardig en zoekt niet de mazen van de wet.

Burgerparticipatie -modern bestuur

We zetten in op maximale burgerparticipatie. Het Burgerpanel wordt nog meer geraadpleegd voor zaken die in de gemeente spelen.

Eerlijk Leefbaar Stede Broec vindt de communicatie een van de belangrijkste onderdelen van het politieke en bestuurlijke bestel. Zonder communicatie ontstaat vaak ongewild een grote groep boze burgers, die bij bouwkundige missers en projecten zonder draagvlak bij de omwonende/huidige bewoners en ondernemers, hun zegje zullen doen en zich terecht zullen manifesteren.

Wij pleiten: liever voorspraak dan bezwaarprocedures!

Participatie is daarbij iets anders dan altijd je zin krijgen. Wij vinden het heel belangrijk dat de mening van iedereen meetelt.

Daarbij staat de fractie Eerlijk Leefbaar Stede Broec ook in de toekomst natuurlijk midden in onze samenleving. We halen overal ideeën en meningen op en horen wat mensen zeggen. Binnen en buiten de raadszaal.

Participatie, informatie, communicatie, dienstverlening en maatwerk zullen de komende jaren dan ook speerpunten voor Eerlijk Leefbaar Stede Broec zijn die nadrukkelijk betrokken worden bij de belangenafwegingen.

=>18 Fusie is niet onze eerste wens, maar mocht dit nodig zijn, dan zijn we bereid tot discussie hierover. ELS wacht eerst het onderzoek van Stede Broec naar fusie of ontvlechting af vóór definitieve uitspraken te doen.

=>19 Met de SED  organisatie/medewerkers (ambtelijke samenwerking Stede Broec/Enkhuizen/Drechterland) gaan we met de grootste zorgvuldigheid om. Discussie hierover moet altijd mogelijk blijven. Wij hopen op de mogelijkheid van gedeeltelijke ambtelijke samenwerking met buurgemeenten op grote en specialistische onderwerpen en van een gedeeltelijke eigen ambtenarencorps voor specifiek Stede Broecse onderwerpen. Groot waar het moet, klein waar het kan. We staan open voor discussie over dit onderwerp.